วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

การเขียนอ้างอิงจากเว็บ


กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์.  (2555).  หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2555. 
                  ค้นเมื่อ 18 เมษยายน 2556, จาก http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/70/upload/File_IPD_FILE70181280.pdf


บริษัท วัชรพล จำกัด.  (2556,18 เมษายน).  เปรียบเทียบการประกันราคาข้าวกับการรับจำนำ.  ไทยรัฐ.

                 ค้นเมื่อ 18 เมษายน 2556,  จาก http://www.thairath.co.th/page/price_guarantee


สำนักงานกิจการยุติธรรม.  (2551).  เอกสารวิชาการ/คู่มือ.  ค้นเมื่อ 18 เมษายน 2556, จาก  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น